Aviso legal

En cumprimento do disposto na Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, e demais normativa de aplicación, “OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” informa:

 

XENERAL

O presente sitio web www.oceano-azul.es é propiedade e está xestionado por:

“OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.”

CIF: B 70443569
C/ Avda Linares Rivas 16-17, 2º, 15.005 A CORUÑA (ESPAÑA)

Teléfono de contacto: 981 909 012
Correo Electrónico: hola@oceano-azul.es

 

OBXECTO

A utilización de calquera dos servizos ofrecidos no sitio web www.oceano-azul.es atribúelle, desde o seu comezo, a condición de usuario e será considerada aceptación expresa, voluntaria e sen reservas destas condicións legais.

“OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” pon ao dispor dos usuarios o presente aviso legal coa finalidade de informar das condicións de uso do sitio web, en virtude do establecido na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI-CE),

www.oceano-azul.es resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento do usuario ditas modificacións, entendéndose como suficiente a súa publicación no propio sitio web.

 

RESPONSABILIDADE

“OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

“OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” Non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente en www.oceano-azul.es. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible de afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública, rógase notifíqueo de forma inmediata á dirección de e-mail: www.oceano-azul.es

“OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” non asume ningunha responsabilidade derivada, ou que poida derivarse, da utilización que os usuarios fagan das informacións e contidos do sitio web.

A pesar de tomar todas as precaucións necesarias para proporcionar informacións actuais e exactas no sitio web, a empresa non pode garantir a actualización de toda a información facilitada nin a falta de erros ou omisións.

A Web foi revisada e probada para que funcione correctamente. Con todo, non se descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso permanente ao sitio web.

“OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” non asume ningunha responsabilidade derivada, ou que poida derivarse, do acceso a outras páxinas web alleas á empresa, nin dos usos que poidan facer os titulares das devanditas páxinas web dos datos.

 

GAZÓNS A SITIOS DE TERCEIROS E SOCIAL LOGIN

A nosa web pode conter ligazóns cara a e desde outros sitios web. Se segues unha ligazón a calquera destes sitios web, ten en conta que estes teñen as súas propias políticas de privacidade e que non somos responsables destas políticas. Consulta, por favor, estas políticas antes de enviar os teus datos persoais a estes sitios web.

Tamén podemos ofrecerche a posibilidade de utilizar o teu inicio de sesión nas redes sociais para rexistrarche na nosa entidade. Se o fas, tes que ter en conta que compartes a túa información de perfil social connosco. Os datos persoais dependen da configuración da túa plataforma de medios sociais. Visita a plataforma de redes sociais en cuestión e revisa a súa política de privacidade para comprender como se usan e comparten os teus datos persoais no contexto das Redes Sociais.

Lembre que calquera contido que envíe a algunha das nosas Redes Sociais pode ser visto polo público, polo que debe ter coidado ao proporcionar certos datos persoais (por exemplo, detalles sobre a súa dirección, datos de contacto, información financeira…) En ningún caso somos responsables das accións realizadas por outras persoas se publica os seus datos persoais nalgunha das nosas plataformas de Redes Sociais e recomendámoslle que non comparta dita información.

 

LIMITACIÓNS DE USO E DEBER DE CUSTODIA

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web con finalidades ilegais ou de forma que se lesionen os dereitos de terceiros.

O usuario obrígase a absterse de utilizar a aplicación telemática con fins ou efectos ilícitos, contrarios ao establecido no presente documento e na aplicación telemática, lesivos dos dereitos e intereses de “OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” e de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a aplicación telemática ou impedir a normal utilización ou goce da aplicación telemática por parte dos demais usuarios.

Ao usuario queda prohibido, de forma enunciativa pero non limitativa, realizar enxeñería inversa, descompilar, desensamblar, reproducir, traducir, modificar, facer unha versión, comercializar, duplicar, transformar nin transmitir a persoa ou entidade, parcialmente ou na súa totalidade, en forma ou por medio algún, xa sexa mecánico, magnético, por fotocopia ou calquera outro, ou eliminar calquera aviso de propiedade ou etiquetas da aplicación telemática, de forma enunciativa e non limitativa, os diagramas lóxicos, códigos fonte, obxecto e/ou o modelo de datos, sen previa e expresa autorización por escrito da empresa.

“OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” non pode garantir que a dispoñibilidade do servizo sexa continua e ininterrompida en todo momento, debido á posibilidade de que aparezan problemas técnicos na rede, prestadores de servizos de telecomunicacións, avarías nos equipos e outras posibles continxencias imprevisibles como reparacións, mantemento e actualización de software. En calquera caso “OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” garante que tentará liquidar devanditos problemas no menor tempo posible.

O usuario recoñece e acepta que o acceso e uso do sitio web e/ou dos Contidos incluídos no mesmo ten lugar libre e conscientemente, baixo a súa exclusiva responsabilidade. O acceso ao sitio web e/ou aos Contidos incluídos no mesmo non implica ningún tipo de garantía respecto a a idoneidade do Portal e/ou dos Contidos incluídos no mesmo para fins particulares ou específicos dos usuarios. “OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” Poderá establecer limitacións e/ou condicións adicionais para o uso e/ou acceso ao sitio web e/ou aos Contidos, as cales deberán ser observadas polos usuarios en todo caso.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos, imaxes, vídeos, marcas, deseños, logos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, nomes de dominio, e calquera outros signos ou elementos susceptibles de protección por dereitos de propiedade intelectual e industrial que formen parte do presente sitio web son propiedade de “OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” ou de terceiros que autorizaron debidamente a súa inclusión no mesmo.

Os dereitos de explotación do sitio web son titularidade de “OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” e están protexidos polas Leis de Propiedade Intelectual españolas e polas leis aplicables do país onde se utilice.

En ningún caso entenderase que se concede licenza algunha ou se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos, nin se confire ningún dereito, e en especial, de explotación, reprodución, distribución, transformación ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa autorización expresa e por escrito de “OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.”.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE SEGURIDADE DOS DATOS

“OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos de forma confidencial e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Por iso, implantou todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias que garantan a integridade, confidencialidade e dispoñibilidade dos datos persoais facilitados polo usuario, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía.

 

CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Os datos persoais de contacto que nos facilite voluntariamente a través da nosa web ou o noso blogue, serán tratados por “OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.” de maneira confidencial, sometida ás especificacións contidas na normativa de protección de datos e, en especial, ao Regulamento ( EU) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro de 2018, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

 

LSSICE

Nosa entidade infórmalle que non se utilizarán devanditos datos para o envío de comunicacións comerciais por correo electrónico non solicitadas ou non autorizadas expresa e previamente polo interesado, segundo o estipulado na Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE).