Política de privacidade

Mediante esta política de privacidade comprometémonos a asegurar que a súa información persoal atópase debidamente protexida e non se utilice de forma indebida.

Neste documento explicamos quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais, con que finalidade se trátan, a lexitimación para o tratamento, como os solicitamos, como os utilizamos, os dereitos que lle asisten e os procesos dispostos pola entidade para a protección da súa privacidade, de acordo co Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 e Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais ( LOPDGDD).

Ao facilitarnos a súa información persoal e utilizar os nosos sitios web, entendemos que leu e comprendeu os termos relacionados coa información de protección de datos de carácter persoal que se expoñen.

¿Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Denominación social: OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L.
CIF: B 70443569
Domicilio social: Avda Linares Rivas 16-17, 2º, 15.005 A Coruña
Correo Electrónico: hola@oceano-azul.es Tf. de Contacto: 981 90 90 12

OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L. é responsable dos datos persoais que compartes connosco ou aos que accedemos a través de calquera outro medio ou actividade (por exemplo, as cookies cando navegas na nosa web).

Titularidade da páxina web:

Do mesmo xeito, a presente páxina web www.oceano-azul.es é titularidade de OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L. O acceso á web é libre e gratuíto e non require de previa subscrición. Se navegas nesta web estarás a aceptar a nosa Política de Privacidade, Política de Cookies e Aviso Legal.

 

¿Que datos persoais tratamos?

 • Datos persoais facilitados directamente polo cliente a través da web, en papel ou Redes Sociais. Por exemplo:
  • Cando nos solicitas información a través de correo electrónico ou Redes Sociais, ou a través do noso blogue
  • Cando contratas connosco un servizo, un evento ou congreso.
  • Cando se realiza un contrato
  • Cando solicitas orzamento

 

 • Tamén tratamos os datos dos nosos empregados para a correcta relación laboral, así como os datos de candidatos que nos remiten os seus CV para procesos de selección de persoal.
 • Tamén tratamos os datos dos nosos provedores para a correcta relación comercial/contractual entre as partes.
 • Noutros casos nós solicitamos a información (cando utilizamos Cookies para facilitarche a navegación e comprender como usas a nosa web)

 

¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Xestión dos datos persoais para poder ofrecerche os nosos servizos como cliente da entidade; xestión administrativa, contable e fiscal, facturación do servizo, comunicacións comerciais;

Xestión dos datos persoais como provedor da entidade, facturación, xestión administrativa, contable e fiscal;

Xestión dos datos persoais dos nosos empregados para a correcta xestión laboral;

Xestión dos datos persoais dos candidatos para cubrir futuros procesos de selección de persoal.

Xestión dos datos dos contactos a través de correo electrónico ou Redes Sociais que solicitan información.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

 • Artículo 6.1.b) RGPD, tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a pedimento deste de medidas precontractuales;
 • Artículo 6.1.a) RGPD, Consentimento do interesado.
 • Artículo 6.1.f) RGPD, Interes Lexítimo do Responsable de Tratamento

Categoría de Interesados

Clientes, Provedores, Empregados, Candidatos, Contactos de Redes Sociais.

 

¿Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Só almacenamos a súa información persoal na medida na que se precisa para cumprir coa finalidade pola que foi solicitada e segundo a base xurídica do tratamento da mesma de conformidade coa lei aplicable. Manteremos a súa información persoal mentres exista unha relación contractual e/ou comercial con vostede, ou mentres vostede non exerza o seu dereito de supresión e/ou limitación dos seus datos persoais. Nestes casos, manteremos a súa información persoal debidamente bloqueada, mentres poida ser necesaria para o exercicio ou defensa de reclamacións ou poida derivarse algún tipo de responsabilidade xudicial, legal ou contractual.

 

¿A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se prevén, excepto as legalmente establecidas.

Hai empresas ou profesionais que nos prestan distintos tipos de servizos: Tecnoloxía da información, asesoramento fiscal, contable, laboral… Estas terceiras partes só teñen acceso á información estritamente necesaria para levar a cabo a prestación do servizo. Dita relación está regulada por un contrato de “Encargado de Tratamento”, aplicando o mesmo grao de protección que o responsable do tratamento.

Transferencias Internacionais

A entidade está presente en Redes Sociais: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram. Existe cesión a un país cun nivel de protección de datos adecuado.

Os teus datos persoais poderán transferirse a, acceder desde, e almacenarse nun destino fose do Espazo Económico Europeo (« EEE”). OCEANO AZUL COMUNICACIÓN, S.L. transfire datos persoais fose do EEE só de forma segura e legal, ao amparo de contratos de prestación de servizos. Prestadores de servizos situados fose do EEE tales como Facebook, Inc ou Google, LLC poderán acceder aos seus datos de carácter persoal. Estes prestadores de servizos atópanse acollidos ao “Privacy Shield” ou escudo de privacidade e, por tanto, atópanse obrigados a protexer os seus datos persoais conforme unha serie de normas de protección e salvaguardias ben definidas pola Unión Europea.

 

Seguridade

Comprometémonos a protexer os teus datos persoais e a tomar todas as precaucións razoables para facelo. Esiximos contractualmente que os terceiros de confianza con quen podo compartir os teus datos persoais fagan o mesmo. Empregamos os nosos máximos esforzos para evitar o acceso non autorizado aos datos persoais que tratamos.

 

¿Cales son os teus dereitos cando nos facilitas datos persoais?

 • ACCESO: Dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • RECTIFICACIÓN: Dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • SUPRESIÓN: Dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • OPOSICIÓN: Dereito para evitar que tratemos os datos con determinadas finalidades ou solicitar que deixemos de facelo, aínda que só será posible nas circunstancias establecidas legalmente.
 • LIMITACIÓN NO TRATAMENTO: Dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • PORTABILIDADE: Dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
 • DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS co fin de que non tomemos decisións sobre ti baseados unicamente no tratamento dos teus datos, que produza efectos xurídicos na túa esfera persoal ou che poida afectar de forma similar.

 

Terá a posibilidade de retirar o consentimento

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

 

¿Onde poderás exercitar os dereitos?

Para o exercicio destes dereitos, poderás dirixirche por escrito achegando fotocopia do teu documento identificativo á dirección anteriormente citada, ou á dirección de e-mail: hola@oceano-azul.es Para máisinformación: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control

No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https:////sedeagpd.gob.es//

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.